POLITYKA PRYWATNOŚCI ZEBAST

Skoro trafiłeś do tego dokumentu, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych w sieci. Wiedz, że dbamy o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych. Szanując Twój czas, przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, w którym wyjaśniamy jak obchodzimy się z powierzonymi przez Ciebie danymi osobowymi.

I. Podstawowe informacje

1. Administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY "BAST" SPÓŁKA JAWNA Z.BARTAS, S.STĘCHŁY, 43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 80, NIP 651-10-01-653, dane kontaktowe: T: tel. 32 212 51 99; fax 32 447 95 96, kom. 607-299-882;605-295-916; E: biuro@zebast.pl.
2. Pamiętaj, że w przeważającej części udostępnienie danych osobowych, w tym także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne abyśmy mogli zrealizować cel dla jakiego je się udostępnia. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki je udostępniono.
3. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.
4. Dbamy o należytą ochronę Twoich danych osobowych, gwarantując Ci, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który je udostępniono, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom nieuprawnionym.
5. Kontaktując się z nami lub dokonując zamówienia, przekazujesz swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną bezpieczne.

II. Administrator

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich bezpieczeństwo jest:

ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY "BAST" SPÓŁKA JAWNA Z.BARTAS, S.STĘCHŁY, 43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 80, NIP 651-10-01-653, dane kontaktowe: T: tel. 32 212 51 99; fax 32 447 95 96, kom. 607-299-882;605-295-916; E: biuro@zebast.pl

III. Twoje uprawnienia

Aktualne przepisy prawa przyznają Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. Dostęp do danych osobowych
Masz prawo dostępu do Twoich danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to możesz wykonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

2. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie
Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych które przetwarzamy możesz dokonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe. Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

3. Wycofanie zgody W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

4.Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:
1) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych;
2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do przeniesienie dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli:
1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub
2) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz
3) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy zwrócić się do nas na podane dane kontaktowe.

6. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi
W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.
Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pamiętaj, że zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponujemy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na podany powyżej adres e-mail.

IV. Cele, w jakich przetwarzam Twoje dane osobowe

1. Zamówienia i wystawianie dokumentów rozliczeniowych
Zamawiając od nas produkt lub usługę, podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia (m.in. dane identyfikujące co do tożsamości, czy dane kontaktowe). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia dokumentów rozliczeniowych, zapewnienia kontaktu, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto mamy obowiązek przechowywać dokumenty rozliczeniowe z danymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie wspomnianego dokumentu.
W przypadku danych podanych w celu realizacji umowy nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia i archiwizacji.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie kilku podstaw prawnych wyrażonych w ramach art. 6 RODO, w tym na potrzebę wykonania umowy (dostarczenie przedmiotu umowy, prowadzenie komunikacji) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; z uwagi na niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozliczenie transakcji, wystawienie dokumentu rozrachunkowego) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (obrona przed roszczeniami, archiwizacja, marketing bezpośredni) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Kontakt bezpośredni
Kontaktując się poprzez dane udostępnione na stronie internetowej, udostępniasz nam swoje dane kontaktowe. To od Ciebie zależy, czy w treści kierowanej do nas wiadomości podasz dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać kontakt i udzielić odpowiedzi.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą, do przetwarzania danych jest Twoja zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać.

V. Powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz udostepnienie

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecamy wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej. Podmioty, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

VI. Okres przetwarzania danych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:
1) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;
2) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez okres świadczenia usług, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (m.in. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
4) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

VII. Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będą znajdować się na stronie internetowej.